RODO

Informacje podstawowe

Warunkiem udzielenia Tobie pożyczki gotówkowej przez Wygodna Rata.pl jest złożenie wniosku o udzielenie pożyczki. We wniosku tym znajdują się również oświadczenia dotyczące celu jak i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych. Warto, byś pamiętał, że dane, które nam powierzasz NIE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM i masz prawo wyrazić – bądź nie wyrazić – zgody:

 1. na przetwarzanie przez administratora swoich danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług oferowanych przez administratora – Bez tej zgody nie będziemy mogli przygotowywać i przedstawiać Tobie ofert, które dedykujemy naszym Najważniejszym Klientom.
 2. na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2017.1219 ze zm.) poprzez SMS oraz z wykorzystaniem adresu e-mail – bez tej zgody nie będziemy uprawnieni do poinformowania  Ciebie poprzez SMS lub pocztą elektoroniczną (e-mail) o przygotowanych specjalnie dla Stałych Klientów ofertach i promocjach.
 3. na przekazywanie przez Pożyczkodawcę informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) z wykorzystaniem numeru telefonu w komunikacji głosowej – brak tej zgody nie pozwoli nam na telefoniczne informowanie Ciebie – jako naszego Stałego Klienta – o nowościach i promocyjnych warunkach ofert.

POWIERZONE PRZEZ KLIENTÓW DANE OSOBOWE PODLEGAJĄ OCHRONIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ PRZEPISAMI – W TYM – RODO.

Szczegółowe informacje dla Konsumentów

W trakcie składania wniosku o udzielenie pożyczki Konsument upoważnia Pożyczkodawcę – na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2014.1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U.2015.128) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – do pozyskania (ujawnienia) informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Klienta. W związku z powyższym Klient otrzymuje następujące informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Konsumenta jest:
  1. Wygodna Rata.pl z o.o., kontakt pod adresem wskazanym wyżej oraz poprzez adres e-mail: kontakt@wygodnarata.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, a dane przetwarzane będą w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia;
  2. BIG Infomonitor SA, kontakt pod adresem Administratora i poprzez adres e-mail: info@big.pl i z wyznaczonym inspektorem ochrony danych iod@big.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, a dane przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  3. BIK SA, kontakt pod adresem Administratora i poprzez adres e-mail: info@bik.pl i z wyznaczonym inspektorem ochrony danych iod@bik.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, a dane przetwarzane będą w celu, udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  4. ZBP, kontakt pod adresem Administratora i poprzez adres e-mail: kontakt@zbp.pl i z wyznaczonym inspektorem ochrony danych iod@zbp.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, a dane przetwarzane będą w celu, udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  5. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA, kontakt pod adresem Administratora i poprzez adres e-mail: info@erif.pl i z wyznaczonym inspektorem ochrony danych iod@erif.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Wygodna Rata.pl, BIG InfoMonitor, BIK, ZBP, ERIF BIG przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości.fkami
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.