Informacje dla konsumentów

Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej i wiarygodności Pożyczkobiorcy przeprowadzonej przez Pożyczkodawcę na podstawie złożonego wniosku o pożyczkę.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 1300zł na okres 6 miesięcy rrso wynosi 62,67%. Raty są równe, płatne miesięcznie w wysokości 249,17 zł, odsetki wynoszą 0,00%, prowizja 195 zł, całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 1495,02 zł.

Dla reprezentatywnego przykładu pożyczki udzielonej na sfinansowanie wskazanych zobowiązań Pożyczkobiorcy w wysokości 1500 zł na okres 12 miesięcy rrso wynosi 41,30%. Raty są równe, płatne miesięcznie w wysokości 150 zł, odsetki wynoszą 0,00%, prowizja: 300zł, całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 1800 zł.

Dla reprezentatywnego przykładu pożyczki gotówkowej dla Stałych Klientów w wysokości 3800zł na okres 12 miesięcy rrso wynosi 70,63%. Raty są równe, płatne miesięcznie w wysokości 418 zł, odsetki wynoszą 0,00%, prowizja 1216 zł, całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 5016 zł.

Dla reprezentatywnego przykładu pożyczki gotówkowej dla Nowych Klientów w wysokości 2800zł na okres 12 miesięcy rrso wynosi 103,75%. Raty są równe, płatne miesięcznie w wysokości 336 zł, odsetki wynoszą 0,00%, prowizja 1232 zł, całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 4032 zł.

Reprezentatywny przykład obliczono na podstawie danych z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Roczna stopa oprocentowania dla wszystkich udzielanych pożyczek w okresie trwania pożyczki wynosi 0,00%.

Pożyczkodawcą jest  Wygodna Rata.pl Sp. z o.o., ul. gen. Józefa Hallera 30, 83 – 200 Starogard Gdański,  KRS 0000614977, NIP 5922266401, REGON 364290349 o kapitale zakładowym: 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) opłaconym w całości.

Wygodna Rata.pl Sp. z o.o. działa w oparciu o polskie przepisy prawa określone w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Kredycie Konsumenckim.

Odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca informuje, że naliczał będzie odsetki  za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wysokość równą sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i  5,5 punktów procentowych. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

Przekazanie informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy

W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 lub 17 bądź 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014, poz. 1015 z późn.  zm.) Pożyczkodawca może korzystać z prawa przekazywania  informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy oraz ocenę jego wiarygodności. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie zawartej przez Pożyczkodawcę umowy o udostępnianie informacji gospodarczych z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.