SZANOWNA PANI / SZANOWNY PANIE,

Wygodna Rata.pl dziękuje za zainteresowanie ofertą rozłożenia płatności za polisę ubezpieczeniową na raty i złożenie wniosku o pożyczkę. Celem potwierdzenia złożenia wniosku w systemie WygodnaRata.pl prosimy niezwłocznie wysłać odpowiedź SMS o treści „TAK” (koszt wysłania SMS zgodnie z taryfą Twojego operatora – jak za wysłanie standardowej wiadomości SMS), abyśmy mogli przygotować dla Ciebie ofertę. Wysłanie do nas odpowiedzi o treści: „TAK” oznacza, że zapoznałeś się i akceptujesz oświadczenie i udzielasz upoważnienia zgodnie z treścią poniżej:

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych w celu niezwłocznego podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki lub odrzuceniu wniosku o pożyczkę. Zostałem poinformowany, że brak mojej zgody skutkować będzie wydłużeniem procesu analizy wniosku o pożyczkę do 2 dni roboczych licząc od dnia złożenia wniosku.

 

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2014.1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U.2015.128) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Wygodna Rata.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Owidzka 20, do:

 1. pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego, od co najmniej 60 dni, zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
 2. jednocześnie upoważniam w/w przedsiębiorcę do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 3. wystąpienia do ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie KRS 0000182408 o ujawienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszego upoważnienia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe Konsumenta są przetwarzane w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

W trakcie składania wniosku o udzielenie pożyczki Konsument upoważnia Pożyczkodawcę – na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2014.1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U.2015.128) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – do pozyskania (ujawnienia) informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Klienta. W związku z powyższym Klient otrzymuje następujące informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Konsumenta jest:
  1. Wygodna Rata.pl z o.o., kontakt pod adresem wskazanym wyżej oraz poprzez adres e-mail: kontakt@wygodnarata.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, a dane przetwarzane będą w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia;
  2. BIG Infomonitor SA, kontakt pod adresem Administratora i poprzez adres e-mail: info@big.pl i z wyznaczonym inspektorem ochrony danych iod@big.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, a dane przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  3. BIK SA, kontakt pod adresem Administratora i poprzez adres e-mail: info@bik.pl i z wyznaczonym inspektorem ochrony danych iod@bik.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, a dane przetwarzane będą w celu, udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  4. ZBP, kontakt pod adresem Administratora i poprzez adres e-mail: kontakt@zbp.pl i z wyznaczonym inspektorem ochrony danych iod@zbp.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, a dane przetwarzane będą w celu, udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  5. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA, kontakt pod adresem Administratora i poprzez adres e-mail: info@erif.pl i z wyznaczonym inspektorem ochrony danych iod@erif.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Wygodna Rata.pl, BIG InfoMonitor, BIK, ZBP, ERIF BIG przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości. Wygodna Rata.pl jako Administrator danych osobowych konsumentów przetwarza dodatkowo następujące dane: numery telefonów, adresy e-mail, źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów, nazwa, adres i numery telefonów do miejsca pracy.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

PAMIĘTAJ! Celem zaakceptowania powyższego upoważnienia i oświadczenia WYŚLIJ niezwłocznie odpowiedź SMS o treści „TAK”

(koszt wysłania SMS zgodnie z taryfą Twojego operatora – jak za wysłanie standardowej wiadomości SMS)